16.02.2024: „Îmbunătățirea infrastructurii liceelor cu profil agricol”, proiect finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ/2023/C15/MEDU/I7

01.09.2023: Proiect Go Green – Liceul Tehnologic „Constantin Dobrescu” este unitate școlară asociată acestui proiect

Oferta educaţională – an şcolar 2023-2024

Informare privind gradul de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 în rândul personalului angajat la Liceul Tehnologic „Constantin Dobrescu” 

Potrivit datelor centralizate la nivelul instituției, numărul personalului vaccinat împotriva virusului SARS-CoV-2 este de 48 dintr-un total de 65 angajați, rata generală de vaccinare fiind de 76,92%. Raportat la personalul care deține funcții de conducere, ponderea celor vaccinați este de 100%. (Data publicării: 09.12.2021)

Potrivit datelor centralizate la nivelul instituției, numărul personalului vaccinat împotriva virusului SARS-CoV-2 este de 48 dintr-un total de 65 angajați, rata generală de vaccinare fiind de 73,84%. Raportat la personalul care deține funcții de conducere, ponderea celor vaccinați este de 100%. (Data publicării: 18.11.2021)

Potrivit datelor centralizate la nivelul instituției, numărul personalului vaccinat împotriva virusului SARS-CoV-2 este de 44 dintr-un total de 65 angajați, rata generală de vaccinare fiind de 68%. Raportat la personalul care deține funcții de conducere, ponderea celor vaccinați este de 100%. (Data publicării: 30.10.2021)

Perioadele de desfășurare a examenelor de corigență în anul școlar 2020- 2021

Anunț concurs 4 noiembrie 2020

Liceul Tehnologic Constantin Dobrescu cu sediul în Curtea de Argeș, Bd. Basarabilor nr.15, organizează concurs  pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat – Mecanic utilaj, pentru sectorul de activitate  Ferma didactică Noapteș.

 1. Condiţii generale:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 1. Condiţii specifice

– studii medii  de specialitate în  domeniul mecanică (agricolă)
–  vechimea în muncă în domeniul întreținere și repararea utilajelor agricole   minim 3 ani;

– disponibilitate la cerinţele postului şi la activităţi suplimentare.

 1. Probe de concurs:

 Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, probă scrisă, probă practică şi interviu.

 1. Calendarul concursului:
 • 12-23 octombrie 2020 – Depunerea dosarelor;
 • 26 octombrie 2020, ora 12.00 – Selectarea dosarelor;
 • 26 octombrie 2020, ora 16.00 – Rezultate selecţie dosare;
 • 27 octombrie 2020, ora 09.00 – 11.00 Depunere contestaţii selecţie dosare
 • 27 octombrie 2020, ora 14.00 Rezultate contestaţii selecţie dosare
 • 4 noiembrie 2020, ora 09.00 – Proba scrisă;
 • 4 noiembrie 2020, ora 16.00 – Rezultate proba scrisă;
 • 5 noiembrie 2020, ora 09.00-11.00 – Depunere contestaţii proba scrisă;
 • 5 noiembrie 2020, ora 16.00 – Rezultate contestaţii proba scrisă;
 • 6 noiembrie 2020, ora 10.00 – Proba practică;
 • 6 noiembrie 2020, ora 16.00 – Rezultate proba practică;
 • 9 noiembrie 2020, ora 09 – 11.00 – Depunere contestaţii probă practică
 • 9 noiembrie 2020, ora 14.00 – Rezultate contestaţii probă practică
 • 10 noiembrie 2020, ora 10.00 – Interviul
 • 10 noiembrie 2020, ora 13.00 – Rezultate Interviu
 • 10 noiembrie 2020, ora 13.00 – 15.00 Depunere contestaţii Interviu
 • 10 noiembrie 2020, ora 16.00 – Rezultate contestaţii Interviu
 • 11 noiembrie 2020, ora 12.00 – Rezultate finale

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul se va desfăşura la sediul Liceului Tehnologic Constantin Dobrescu din municipiul Curtea de Argeş, B-dul Basarabilor nr. 15, în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Tehnologic „Constantin Dobrescu” din B-dul Basarabilor nr.15, telefon: 0248/721568.

Bibliografia şi tematica:

TEMATICĂ CONCURS    

1. Lăcătușerie generală:
 • măsurarea pieselor
 • trasarea pieselor
 • operația de îndoire
 • operația de găurire
 • operația de filetare
 • operația de nituire
 • operația de sudare
 • operația de lipire
2. Motoare cu ardere internă:
 • principalele elemente constructive și funcționale ale motoarelor cu ardere internă
 • funcționarea motoarelor cu aprindere prin scânteie electrică (MAS) în patru timpi
 • funcționarea motoarelor cu aprindere prin comprimare (MAC) în patru timpi
3. Tractorul:
 •  părțile principale ale tractoarelor și rolul lor
 • mecanismul motor
 • mecanismul de distribuție
 • sistemul de alimentate
 • sistemul de aprindere
 • sistemul de ungere
 • sistemul de răcire
 • instalația de pornire
 • transmisia tractoarelor
 • mecanismul de deplasare
 • mecanismul de direcție
 • mecanismul de frânare
 • șasiu, suspensia, utilajul auxiliar
 • echipamentul de lucru
 • echipamentul electric
 • întreținerea tractoarelor
 4. Mașini și instalații agricole:
 •  tehnologia de lucru la arat (lucrarea cu plugul)
 • tehnologia de lucru la grăpat (lucrarea cu grapa): grape cu discuri; grape cu colți; grape stelate
 • lucrarea solului cu tăvălugul
 • lucrarea solului cu cultivatorul
 • lucrarea solului cu combinatorul
 • mașini pentru administrat îngrășăminte minerale solide și amendamente
 • mașini pentru administrat îngrășăminte chimice lichide
 • mașini pentru administrat îngrășăminte organice solide
 • mașini pentru semănat în rânduri
 • mașini pentru semănat în cuiburi
 • mașini pentru plantat cartofi
 • mașini pentru plantat bulbi
 • mașini pentru plantat răsaduri
 • aparate și mașini pentru stropit
 • aparate și mașini pentru prăfuit
 • mașini combinate pentru stropit și prăfuit
 • mașini și echipamente pentru erbicidat
 • instalații pentru irigarea și fertilizarea culturilor
 • mașini și utilaje pentru recoltarea cerealelor păioase
 • mașini , utilaje și echipamente folosite la recoltarea cerealelor prășitoare
 • mașini și utilaje pentru recoltatea plantelor furajere
5. Mașini și instalații zootehnice:
 •  mașini și instalații pentru pregătirea hranei
 • mașini și instalații pentru distribuirea hranei
 • instalații pentru alimentarea cu apă a fermelor zootehnice
 • utilaje pentru întreținerea animalelor și adăposturilor
 • mașini și instalații pentru recoltarea produselor animaliere
 • utilaje folosite pentru reproducția animalelor
 • mașini și instalții pentru prelucrarea primară a produselor animaliere
6. Norme de protecția muncii, de sănătate și securitate în muncă cu caracter general și specifice fiecărui compartiment.
 BIBLIOGRAFIE    
  1. Arieșan,Gh. Peptea – Lăcătușerie generală, Editura Didactică și Pedagogică, București 1977
  2. Cosma,C.Nica – Tractoare.Întreținerea și repararea lor, Editura Ceres,București 1982
  3. Nițescu și colaboratorii – Tractoare, Editura didactică și pedagogică, București 1968
  4. Buzea,V. Vegheș – Mașini și instalații agricole. Exploatare și întreținere, Editura Ceres, București 1988
  5. Scrioșteanu și colaboratorii-Manual pentru cultura de specialitate, Editura Oscar Print 2006
  6. Scrioșteanu și colaboratorii-Manual pentru instruire practică, Editura Oscar Print 2006